کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8261876 مزایده اجاره 4 واحد تجاری از ابندای خیابان ورزش و حاشیه خیابان امام رضا (ع) (اول -دوم-چهارم-پنجم) استان خراسان شمالی 1403/05/02 1403/05/04
8261674 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی (زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 200/50) استان خراسان شمالی 1403/05/02 1403/05/09
8261561 مزایده مرحله اول مزایده فروش 4قطعه زمین با کاربری مسکونی خیابان جواد الائمه داخل کوچه 8 متری استان خراسان شمالی 1403/05/02 1403/05/09
8261560 مزایده فروش 4قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1403/05/02 1403/05/09
8261556 مزایده مرحله اول مزایده فروش 4قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1403/05/02 1403/05/09
8261555 مزایده واگذاری استیجاری کشتارگاه دام سبک و سنگین استان خراسان شمالی 1403/05/02 1403/05/09
8261226 مزایده واگذاری کشتارگاه دام سبک و سنگین استان خراسان رضوی 1403/05/02 1403/05/09
8261166 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1403/05/02 1403/05/09
8115702 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری استان خراسان شمالی 1403/03/29 1403/04/07
8114500 مزایده مرحله دوم فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی واقع در خیابان ایثار (زمینهای الیاف) استان خراسان شمالی 1403/03/29 1403/04/07
8114440 مزایده مرحله دوم فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی واقع در خیابان ایثار (زمینهای الیاف):نوع مال : زمین کاربری مال : تجاری استان خراسان شمالی 1403/03/29 1403/04/07
8114438 مزایده مرحله دوم فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی واقع در خیابان ایثار (زمینهای الیاف) استان خراسان شمالی 1403/03/29 1403/04/07
8114427 مزایده مرحله دوم فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی واقع در خیابان ایثار (زمینهای الیاف) استان خراسان شمالی 1403/03/29 1403/04/07
8114424 مزایده مرحله دوم فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی واقع در خیابان ایثار (زمینهای الیاف) استان خراسان شمالی 1403/03/29 1403/04/07
7980890 مزایده مرحله اول مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری خیابان استان خراسان شمالی 1403/02/27 1403/03/05
7980756 مزایده فروش زمین با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1403/02/27 1403/03/05
7980751 مزایده مرحله اول مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1403/02/27 1403/03/05
7980750 مزایده مرحله اول مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری خیابان ایثار استان خراسان شمالی 1403/02/27 1403/03/05
7980749 مزایده زمین مسکونی استان خراسان شمالی 1403/02/27 1403/03/05
7980748 مزایده مرحله اول مزایده فروش زمین مسکونی استان خراسان شمالی 1403/02/27 1403/03/05
صفحه 1 از 8