کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8166507 مزایده واگذاری اجاره واحد تجاری استان تهران 1403/04/11 1403/04/28
7384198 مزایده اجاره تعداد 2 واحد تجاری استان اصفهان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7008308 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
6984206 مزایده اجاره تعداد یک واحد تجاری مغازه همکف اداره به مساحت 148/99 متر مربع از رقبات عرصه و اعیان وقف موقوفه استان تهران 1402/06/11 رجوع به آگهی
6983951 مزایده واگذاری اجاره تعداد یک واحد تجاری استان تهران 1402/06/11 1402/06/27
6038119 مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک واحد تجاری طبقه همکف استان تهران 1401/09/21 رجوع به آگهی
6013454 مزایده واگذاری اجاره تعداد یک واحد تجاری به مساحت 203 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 120 متر مربع استان تهران 1401/09/14 1401/09/24
6013452 مزایده واگذاری عرصه واعیان ساختمان اداری با مساحت عرصه 60/657 متر مربع استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
5799452 مزایده واگذاری عرصه و اعیان یکباب ساختمان اداری در دو طبقه با مساحت عرصه 60/657 متر مربع به اجاره استان تهران 1401/07/24 رجوع به آگهی
5720227 مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان ساختمان اداری به مساحت 657/60 مترمربع استان تهران 1401/07/02 رجوع به آگهی
5494483 مزایده واگذاری اجاره تعداد یک واحد تجاری استان تهران 1401/04/28 رجوع به آگهی
4854113 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان ۱ باب مغازه تجاری استان تهران 1400/11/17 1400/12/03
4797467 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ۱ باب مغازه تجاری به مساحت ۲۰۳ مترمربع دارای ۱۲۰ مترمربع بالکن استان تهران 1400/11/12 1400/12/03
4237309 مزایده دو واحد تجاری استان تهران 1400/06/04 رجوع به آگهی
4172989 مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه تجاری استان تهران 1400/05/10 رجوع به آگهی
3873407 مزایده یک واحد تجاری به مساحت 14/57 مترمربع استان تهران 1400/02/25 رجوع به آگهی
3873396 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان تهران 1400/02/25 رجوع به آگهی
3873380 مزایده 5 باب مغازه تجاری استان تهران 1400/02/25 رجوع به آگهی
3841005 مزایده واگذاری مغازه تجاری استان تهران 1400/02/15 رجوع به آگهی
3840997 مزایده تعداد یک واحد تجاری به مساحت ۱۴/۵۷ مترمربع از رقبات عرصه و اعیان وقف بقعه متبرکه امامزاده یک دوره یک ساله به صورت اجاره استان تهران 1400/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3