مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد یک واحد تجاری به مساحت 31/65 متر مربع از رقبات عرصه و اعیان وقف 1399/05/06 رجوع به آگهی
مزایده عرصه یک قطعه زمین با کاربری مسکونی فاقد هرگونه اعیان 1398/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه یک قطعه زمین فاقد هرگونه اعیان با کاربری مسکونی به مساحت 290.33 مترمربع از رقبات موقوفه... 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد شش قطعه زمین (فاقد اعیان ) با کاربری مسکونی 1397/07/30 رجوع به آگهی
اجاره عرصه شش قطعه زمین مسکونی 1397/07/26 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه سواری سمند ال ایکس 1397/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری مالکیت تعداد یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ ال ایکس 1397/07/04 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یک واحد تجاری 1397/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد دو واحد تجاری به مساحت های 39/65 و 35 مترمربع از رقبات عرصه و اعیان وقف بقعه 1397/05/29 رجوع به آگهی
اجاره عرصه واعیان دو واحد تجاری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده 1397/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2