کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8119289 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود در محوطه انجیرتنگه استان مازندران 1403/03/30 1403/04/07
8100624 مزایده واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود در محوطه انجیر تنگه استان مازندران 1403/03/24 1403/04/07
8093463 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود استان مازندران 1403/03/23 1403/04/07
7977481 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور پژوهش و مطالعات فرآوری، ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید آلومینا استان مازندران 1403/02/26 1403/03/10
7965133 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور پژوهش و مطالعات فرآوری، ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید آلومینا و سیمان از باطله های کارخانه زغالشویی استان مازندران 1403/02/24 1403/03/10
7891625 مزایده کارخانه با کاربری : صنعتی استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7889284 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود استان مازندران 1403/02/06 1403/02/13
7809844 مزایده کارگاه با کاربری : صنعتی استان مازندران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7807225 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش سالیانه حداقل 150 هزار تن زغال سنگ خام استان مازندران 1403/01/16 1403/02/13
7804175 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش سالیانه حداقل 150 هزار تن استان مازندران 1403/01/15 1403/02/13
7792185 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی از باطله های موجود در محوطه انجیر تنگه استان مازندران 1402/12/28 رجوع به آگهی
7789651 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی از باطله های موجود استان مازندران، استان مرکزی 1402/12/27 1403/01/18
7733973 مزایده کارخانه با کاربری صنعتی استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733129 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور پژوهش و مطالعات فرآوری ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید استان مازندران، استان مرکزی 1402/12/09 1403/01/11
7710152 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور پژوهش و مطالعات فرآوری ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید استان مازندران، استان مرکزی 1402/12/07 1402/12/11
7597479 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش سالیانه حداقل 150 هزار تن زغال سنگ خام ککشوی معادن استان مازندران 1402/11/09 1402/11/28
7596604 مزایده کارگاه صنعتی استان مازندران 1402/11/09 رجوع به آگهی
7490847 مزایده کارخانه / نوع کاربری : صنعتی استان مازندران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7370422 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی تجهیز آماده سازی استخرج و فروش سالیانه حداقل 150 هزار تن استان مرکزی 1402/09/05 رجوع به آگهی
7355734 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی تجهیز، آماده سازی، استخراج و فروش سالیانه حداقل 150 هزار تن زغال سنگ خام ککشوی معادن گلیران استان مرکزی 1402/08/30 1402/09/19
صفحه 1 از 7