کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7951848 مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان استان خوزستان 1403/02/20 1403/02/22
7604644 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : فروش اموال اسقاط (اقلام عمومی) - (اقلام تجهیزات پزشکی) استان خوزستان 1402/11/10 1402/11/14
6880095 مزایده اموال اسقاط استان خوزستان 1402/05/16 1402/05/23
6875657 مزایده اجاره محل آزمایشگاه استان خوزستان، استان تهران 1402/05/15 1402/05/19
6781601 مزایده اجاره محل بوفه کلنیک تخصصی استان خوزستان 1402/04/20 1402/04/24
6724250 مزایده اجاره محل واحد دندانپزشکی کلینیک استان خوزستان 1402/04/05 1402/04/10
6708597 مزایده اجاره محل درمانگاه عمومی استان خوزستان 1402/04/04 1402/04/06
6644165 مزایده اجاره محل درمانگاه استان خوزستان 1402/03/21 1402/03/23
6627087 مزایده اجاره محل دندانپزشکی و بوفه کلنیک استان خوزستان 1402/03/17 1402/03/20
6559186 مزایده اجاره محل دندانپزشکی کلینیک تخصصی استان خوزستان، استان تهران 1402/02/28 رجوع به آگهی
6480716 مزایده سه عنوان شامل :اجاره محل آزمایشگاه کلنیک تخصصی - اجاره محل دندانپزشکی کلنیک تخصصی - اجاره محل بوفه کلنیک تخصصی و درمانگاه عمومی استان خوزستان، استان تهران 1402/02/06 1402/02/12
6313945 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان، استان تهران 1401/12/02 1401/12/06
6169656 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1401/11/02 1401/11/16
6115180 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1401/10/15 1401/10/20
5954590 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان خوزستان 1401/08/25 1401/08/30
5954260 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان خوزستان، استان تهران 1401/08/25 1401/08/30
5948886 مزایده اجاره محل داروخانه استان خوزستان 1401/08/24 1401/08/26
5778727 مزایده اجاره بوفه بیمارستان استان خوزستان 1401/07/20 1401/07/21
3163736 مزایده اجاره داروخانه کلینیک تخصصی استان خوزستان 1399/06/12 رجوع به آگهی
3160933 مزایده اجاره داروخانه استان خوزستان 1399/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4