مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه اتوبوس 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد بر نیاز بانک 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 65 رقبه از املاک تملیکی و مازاد 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش ملک ـ عرصه 2.806 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد 72 رقبه از املاک تملیکی و مازاد 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان مشتمل بر 22 واحد آپارتمان با متراژ عرصه 1250 مترمربع و اعیانی حدودا 4267 مترمربع 1398/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان مشتمل بر 22 واحد آپارتمان با متراژ عرصه 1250 مترمربع و اعیانی حدودا 4267 مترم... 1398/10/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 72 رقبه از املاک تملیکی و مازاد 1398/10/02 رجوع به آگهی
تعداد 42 رقبه از املاک و مازاد خود:زمین نظر شرقی با عرصه 2.806 -محل سابق شعبه با عرصه 218 و اعیانی 2... 1398/09/04 رجوع به آگهی
تعداد 42 رقبه از املاک و مازاد خود:زمین نظر شرقی با عرصه 2.806 -محل سابق شعبه با عرصه 218 و اعیانی 2... 1398/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4