کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8216863 مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی متراژ کل 200 استان اصفهان 1403/04/23 1403/04/24
8182996 مزایده زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/14 1403/04/24
8105100 مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/03/26 1403/03/27
8062707 مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/27
8061994 مزایده فروش پلاک شماره 288 واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین/نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/27
7932588 مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/18 1403/02/16
7887199 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7886223 مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/05 1403/02/16
7804392 مزایده فروش قدرالسهم خود از پلاک مسکونی متراژ کل 221/75 - استان اصفهان 1403/01/15 1403/01/15
7783558 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/12/24 رجوع به آگهی
7783005 مزایده فروش قدرالسهم خود از پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/12/24 1403/01/15
7664181 مزایده فروش قدرالسهم خود از پلاک مسکونی به شماره 250 استان اصفهان 1402/11/24 1402/11/25
7661749 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان عرصه 1221/74 مترمربع استان اصفهان 1402/11/24 1402/11/25
7635306 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان شماره 2 استان اصفهان 1402/11/16 رجوع به آگهی
7633085 مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1402/11/15 رجوع به آگهی
7632777 مزایده فروش قدر السهم خود از پلاک مسکونی به شماره 250 به مساحت کل 250 متر مربع استان اصفهان 1402/11/15 1402/11/25
7631968 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان عرصه 1221/74 مترمربع استان اصفهان 1402/11/15 1402/11/25
7542972 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان دارای کاربری بهداشتی استان اصفهان 1402/10/24 1402/10/25
7542024 مزایده فروش قدر السهم خود از پلاک مسکونی به مساحت کل 250 متر مربع (قدر السهم 76.88) استان اصفهان 1402/10/24 1402/10/25
7512670 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان استان اصفهان 1402/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5