کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6314713 مزایده زمین کاربری خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/12/02 رجوع به آگهی
6314712 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 360.52 / مساحت اعیان : 120 استان آذربایجان شرقی 1401/12/02 رجوع به آگهی
6230683 مزایده زمین با پلاک ثبتی 113 فرعی از 55 اصلی بخش3 با کاربری خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/11/10 رجوع به آگهی
6230583 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/11/10 رجوع به آگهی
5666602 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی / مساحت عرصه : 5621 استان آذربایجان شرقی 1401/06/16 رجوع به آگهی
5666601 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/06/16 رجوع به آگهی
5666600 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/06/16 رجوع به آگهی
5666598 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 381.91 / مساحت اعیان : 112 استان آذربایجان شرقی 1401/06/16 رجوع به آگهی
5552097 مزایده نوع مال : ساختمان / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 363 / مساحت اعیان : 120 استان آذربایجان شرقی 1401/05/11 رجوع به آگهی
5552067 مزایده ساختمان خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/05/11 رجوع به آگهی
5552066 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1401/05/11 رجوع به آگهی
5552063 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : زراعی استان آذربایجان شرقی 1401/05/11 رجوع به آگهی
5550711 مزایده فروش املاک- تعداد 3 باب خانه بهداشت/ یک قطعه زمین استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/05/11 رجوع به آگهی
5180514 مزایده اجاره محل داروخانه کلینیک ویژه استان آذربایجان شرقی 1401/02/20 رجوع به آگهی
5075952 مزایده اجاره محل داروخانه کلینیک ویژه استان آذربایجان شرقی 1401/01/25 رجوع به آگهی
4985875 مزایده زمین با کاربری خدماتی استان آذربایجان شرقی 1400/12/15 رجوع به آگهی
4985841 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 1548/83 / مساحت اعیان : 550 / سطح کل زمین : 1548/83 استان آذربایجان شرقی 1400/12/15 رجوع به آگهی
4985834 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 465 / مساحت اعیان : 112 استان آذربایجان شرقی 1400/12/15 رجوع به آگهی
4985825 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 363 / مساحت اعیان : 120 / سطح کل زمین : 363 استان آذربایجان شرقی 1400/12/15 رجوع به آگهی
4642169 مزایده ساختمان استان آذربایجان شرقی 1400/09/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4