کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8226833 مزایده فروش 4قطعه زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/04/31
8226826 مزایده فروش 4قطعه زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/04/31
8226825 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/04/31
8226824 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/04/31
8226822 مزایده فروش 4قطعه زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/04/31
8158502 مزایده 4 فروش قطعه زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/09
8151531 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی واقع در شهرک وحدت فاز چهارم باتوجه به کارشناسی شماره 122ویک قطعه پلاک جوشقان-زمین استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/09
8151526 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی واقع در شهرک وحدت فاز چهارم باتوجه به کارشناسی شماره 122ویک قطعه پلاک جوشقان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/09
8151524 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی واقع در شهرک وحدت فاز چهارم باتوجه به کارشناسی شماره 122ویک قطعه پلاک جوشقان-زمین استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/09
8151523 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی واقع در شهرک وحدت فاز چهارم باتوجه به کارشناسی شماره 122ویک قطعه پلاک جوشقان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/09
8151520 مزایده فروش 4قطعه پلاک مسکونی واقع در شهرک وحدت فاز چهارم باتوجه به کارشناسی شماره 122ویک قطعه پلاک جوشقان-زمین استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/09
7813757 مزایده زمین سطح کل زمین 265 مترمربع استان اصفهان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7710749 مزایده فروش سه قطعه زمین 265 متری با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/12/07 1402/12/07
7703917 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7635314 مزایده زمین - زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/11/16 رجوع به آگهی
7508173 مزایده اجاره سرای فرهنگ وهنر استان اصفهان 1402/10/16 رجوع به آگهی
7431000 مزایده اجاره سرای فرهنگ وهنر استان اصفهان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7388066 مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/21
7384612 مزایده واگذاری: - زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 225 مترمربع - زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 289 مترمربع استان اصفهان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7302858 مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی و یک پلاک زمین استان اصفهان 1402/08/23 1402/09/02
صفحه 1 از 4