کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7888504 مزایده خدمات واحد تزریقات وپانسمان و ECG مراکز خدمات جامع سلامت به صورت اجاره محل استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/06 1403/02/22
7888495 مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان و ویزیت پزشک عمومی درمانگاه استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/06 رجوع به آگهی
7886423 مزایده واگذاری اجاره خدمات واحد تزریقات وپانسمان و و ویزیت پزشک عمومی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/05 رجوع به آگهی
7880343 مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان مراکز استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/04 رجوع به آگهی
7806987 مزایده اجاره محل واحد داروخانه واحدهای تابعه خود استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/16 1403/01/21
7806986 مزایده اجاره محل بوفه واحدهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/16 1403/01/21
7801464 مزایده اجاره محل بوفه مراکز استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/14 رجوع به آگهی
7801463 مزایده اجاره محل داروخانه واحدهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/14 رجوع به آگهی
7473126 مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان کلینیک بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7471533 مزایده اجاره محل داروخانه کلینیک بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7471486 مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان درمانگاه بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7471484 مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7471483 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7382068 مزایده اجاره محل بوفه و همچنین اجاره محل داروخانه استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/07 1402/09/12
7303334 مزایده اجاره محل بوفه استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/23 رجوع به آگهی
7302924 مزایده اجاره بوفه استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/23 1402/09/01
7254228 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/09 رجوع به آگهی
7253760 مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان و همچنین خدمات کلینیک تخصصی دندانپزشکی استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/09 1402/08/14
7091514 مزایده اجاره خدمات واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/05 رجوع به آگهی
7091510 مزایده اجاره محل داروخانه استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9