مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره تعداد ۱۵۳ بیلبورد تبلیغاتی 1400/12/11 1400/12/14
مزایده اجاره تعداد ۱۵۳ بیلبورد تبلیغاتی 1400/12/05 1400/12/14
مزایده اجاره تعداد ۱۵۳ بیلبورد تبلیغاتی 1400/11/12 1400/11/16
مزایده اجاره تعداد ۱۵۳ بیلبورد تبلیغاتی 1400/11/05 1400/11/16
مزایده اجاره تعداد ۱۵۵ بیلبورد تبلیغاتی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعداد ۱۵۵ بیلبورد تبلیغاتی 1400/04/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو باب ساختمان با کاربری اداری به مساحت ۱۲۰ مترمربع 1400/03/17 1400/03/18
مزایده فروش دو باب ساختمان با کاربری اداری به مساحت ۱۲۰ مترمربع 1400/03/08 1400/03/18
مزایده اجاره تعداد ۱۵۵ بیلبورد تبلیغاتی 1400/02/26 1400/03/05
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری - اداری - خدماتی - مسکونی به مساحت 698/1 مترمربع 1400/02/04 1400/02/07
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری - اداری 1400/01/28 1400/02/07
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری - اداری - خدمات - مسکونی به مساحت 698/1 مترمربع 1399/12/06 1399/12/09
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری خدماتی 1399/12/04 1399/12/09
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری خدماتی به مساحت 698/1 مترمربع 1399/11/27 1399/12/09
مزایده تجدید مزایده شماره ۱۲-- فروش ۶ قطعه باقی مانده از ۱۷ قطعه زمین مسکونی۹۹ 1399/10/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 9 قطعه باقی مانده از ۱۷ قطعه زمین مسکونی 1399/10/03 1399/10/06
مزایده واگذاری زمین شماره 21/202 ـ یک قطعه زمین به شماره 14 با کاربری مسکونی به مساحت 345 مترمربع 1399/10/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۶ قطعه باقی مانده از ۱۷ قطعه زمین مسکونی 1399/09/29 1399/10/03
مزایده فروش ۶ قطعه باقی مانده از ۱۷ قطعه زمین مسکونی 1399/09/26 1399/10/03
مزایده فروش ۲ قطعه زمین تجاری - خدماتی - مسکونی 1399/09/22 1399/09/25
صفحه 1 از 7