مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده آگهی مزایده واگذاری 6 راس گوزن 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ، اثاثه فرسوده ، قطعات فرسوده ماشین آلات 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات، لوازم کامپیوتر، قطعات تعویضی ماشین آلات و اثاثه اداری فرسوده و دپو شده 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات، لوازم کامپیوتر، قطعات تعویضی ماشین آلات و اثاثه اداری فرسوده 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری کاربری تجاری 1400/12/04 1400/12/21
مزایده فروش واحد تجاری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و فروش غرفه ها 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و فروش غرفه ها 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و فروش غرفه 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات، اثاثه فرسوده، قطعات فرسوده ماشین آلات 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات، لوازم کامپیوتر، قطعات تعویضی ماشین آلات و اثاثه اداری 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات لوازم کامپیوتر قطعات تعویضی ماشین آلات و اثاثه اداری 1400/11/13 1400/11/13
مزایده فروش آهن آلات، لوازم کامپیوتر، قطعات تعویضی ماشین آلات و اثاثه اداری فرسوده 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری کاربری تجاری 1400/10/23 1400/11/12
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری 1400/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9