مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به اجاره یک قطعه زمین زراعی دیم به صورت بند ز (بدون حق) صرفا جهت استفاده به صورت زراعی بدون... 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک قطعه زمین زراعی دیم به صورت بند ز (بدون حق) صرفا جهت استفاده به صورت زراعی بدون... 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجاره دو باب مغازه عرصه و اعیان وقف تحت پلاک های ثبتی 6/ 21/ 7760/ 7122 -مساحت 15/ 64 مترمربع به انض... 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف به انضمام پارکینگ 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف به انضمام پارکینگ تحت پلاک ثبتی 2053/3645... 1399/03/13 رجوع به آگهی
اجاره بر روی یک قطعه زمین 1399/02/21 رجوع به آگهی
- اجاره بر روی یک قطعه زمین وقفی با کاربری مسکونی تحت پلاک مشاعی 1085 به مساحت 208/82 متر مربع 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف تحت پلاک ثبتی 5151 و 15 الی 1082/45 به مساحت 119/11 م... 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره بر روی یکباب واحد تجاری عرصه و اعیان وقف تحت پلاک 2750 - به مساحت حدودا 13 متر مربع 1398/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک باب مغازه عرصه و اعیان وقف تحت پلاک ثبتی 7122/7760/21/6 بخش 4 به مساحت 35/5 مترم... 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4