کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107366 مزایده اجاره انتقال منافع پارکینگ های غیر حاشیه ای مکانیزه استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/09
8008817 مزایده عقد اجاره: انتقال منافع پارکینگ های غیر حاشیه مدرس استان خراسان رضوی 1403/03/01 1403/03/13
7949161 مزایده اجاره پارکینگ های مکانیزه استان خراسان رضوی 1403/02/20 1403/03/03
7759809 مزایده عقد اجاره: انتقال منافع پارکنینگ غیر حاشیه نمایشگاه بین المللی استان خراسان رضوی 1402/12/17 1402/12/24
7728691 مزایده عقد اجاره انتقال منافع پارکینگ غیرحاشیه استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/20
7685596 مزایده انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1402/11/30 1402/12/10
7670452 مزایده عقد اجاره انتقال پارکینگ غیر حاشیه ملت شرقی استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/08
7635183 مزایده عقد اجاره انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه استان خراسان رضوی 1402/11/16 1402/11/28
7531943 مزایده انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه استان خراسان رضوی 1402/10/21 1402/10/24
7525726 مزایده اجاره انتقال منافع پارکینگ غیرحاشیه پایانه مسافربری استان خراسان رضوی 1402/10/19 1402/10/24
7524995 مزایده عقد اجاره انتقال منافع پارکینگ غیرحاشیه استان خراسان رضوی 1402/10/19 1402/10/24
7524920 مزایده عقد اجاره: انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه پایانه مسافربری استان خراسان رضوی 1402/10/19 1402/10/24
7427064 مزایده اجاره انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه مجدد استان خراسان رضوی 1402/09/21 1402/09/25
7210337 مزایده عقد اجاره : انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه خورشید استان خراسان رضوی 1402/07/27 1402/07/30
7210324 مزایده عقد اجاه : انتقال منافع پارکینگ استان خراسان رضوی 1402/07/27 1402/07/30
7052345 مزایده عقد اجاره انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه زیتون استان خراسان رضوی 1402/06/27 1402/06/30
6891810 مزایده اجاره انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه استان خراسان رضوی 1402/05/19 1402/05/25
6890989 مزایده عقد اجاره : انتقال منافع پارکینگ استان خراسان رضوی 1402/05/19 1402/05/25
6889063 مزایده عقد اجاره : انتقال منافع پارکینگ غیرحاشیه استان خراسان رضوی 1402/05/18 1402/05/26
6889059 مزایده عقد اجاره انتقال منافع پارکینگ غیر حاشیه استان خراسان رضوی 1402/05/18 1402/05/26
صفحه 1 از 3