کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7932375 مزایده واگذاری استیجاری مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1403/02/18 1403/02/19
7923829 مزایده واگذاری استیجاری مرکز آموزشی و رفاهی استان آذربایجان شرقی 1403/02/17 رجوع به آگهی
7909942 مزایده واگذاری استخر دانش آموزی استان آذربایجان شرقی 1403/02/11 1403/02/16
7902504 مزایده واگذاری استیجاری استخر استان آذربایجان شرقی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7431241 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431239 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431135 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431134 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431080 مزایده آگهی مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431077 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی تربیت مدیریت استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431076 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی تختی استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431038 مزایده آهن آلات قراضه - آهن آلات قراضه از نوع سوپر - ضایعات چوب استان آذربایجان شرقی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7429258 مزایده واگذاری سالن ورزشی - آهن آلات قراضه و چوب استان آذربایجان شرقی 1402/09/21 1402/09/27
7353677 مزایده استخر دانش آموزی استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/08/27
7309466 مزایده واگذاری استیجاری استخر استان آذربایجان شرقی 1402/08/25 رجوع به آگهی
6577309 مزایده واگذاری استیجاری ساختمان آموزشی استان آذربایجان شرقی 1402/03/02 رجوع به آگهی
6285503 مزایده واگذاری استیجاری مرکز آموزشی و رفاهی خانه استان آذربایجان شرقی 1401/11/26 رجوع به آگهی
6124473 مزایده واگذاری استیجاری مرکز آموزشی و رفاهی استان آذربایجان شرقی 1401/10/18 رجوع به آگهی
6124445 مزایده اجاره واگذاری استیجاری قطعه زمین زراعی زراعی استان آذربایجان شرقی 1401/10/18 رجوع به آگهی
6124439 مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4