کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8044858 مزایده فروش 50000 کیلوگرم انوع سیم آلومینیوم اسقاط استان کرمانشاه 1403/03/10 1403/03/17
8044724 مزایده فروش 80000 کیلوگرم انوع سیم مسی اسقاط - فروش انواع سیم مسی اسقاط استان کرمانشاه 1403/03/10 1403/03/17
8044712 مزایده فروش 30000 کیلوگرم انوع کابل خودنگهدار اسقاط استان کرمانشاه 1403/03/10 1403/03/17
8044702 مزایده فروش 150000 کیلوگرم تیر چوبی اسقاط - فروش پایه چوبی اسقاط استان کرمانشاه 1403/03/10 1403/03/17
8044293 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : فروش 80/000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط -150/000 کیلوگرم انواع تیر چوبی اسقاط -50/000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط -30/000 کیلوگرم انواع خودنگهدار اسقاط استان کرمانشاه 1403/03/09 1403/03/17
8036066 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : فروش 80/000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط -150/000 کیلوگرم انواع تیر چوبی اسقاط -50/000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط -30/000 کیلوگرم انواع خودنگهدار اسقاط استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/17
7891677 مزایده فروش انواع کالاهای اداری اسقاط شامل صفحه کلید مانیتور کیس کامپیوتر فلاسک دورنگار.. استان کرمانشاه 1403/02/08 رجوع به آگهی
7889518 مزایده فروش انواع کالاهای اداری اسقاط شامل صفحه کلید، مانیتور کیس کامپیوتر فلاسک، دورنگار، کپسول آتشنشانی و..... استان کرمانشاه 1403/02/06 رجوع به آگهی
7885522 مزایده فروش انواع کالاهای اداری اسقاط شامل صفحه کلید، مانیتور کیس کامپیوتر فلاسک، دورنگار، کپسول آتشنشانی و..... استان کرمانشاه 1403/02/05 رجوع به آگهی
7559657 مزایده فروش 30.000 کیلوگرم انواع کابل خودنگهدار اسقاط استان کرمانشاه 1402/10/28 رجوع به آگهی
7557507 مزایده فروش شامل 4 ردیف انواع کالاهای اداری اسقاط شامل صفحه کلید، مانیتور کیس ،کامپیوتر ، فلاسک، دورنگار، کپسول آتشنشانی- انواع کابل مسی و سیم پیچ مسی هسته ترانسفورماتور -انواع کابل خودنگهدار اسقاط- و... استان کرمانشاه 1402/10/27 1402/11/03
7556887 مزایده فروش 18.000 کیلوگرم ورق هسته ترانسفورماتور و 93 دستگاه انواع پوسته ترانسفورماتور اسقاط استان کرمانشاه 1402/10/27 رجوع به آگهی
7556866 مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع کابل مسی و 9000 کیلوگرم سیم پیچ مسی هسته ترانسفورماتور استان کرمانشاه 1402/10/27 رجوع به آگهی
7556198 مزایده انواع کالاهای اداری اسقاط شامل: صفحه کلید، مانیتور، کیس کامپیوتر، فلاسک، دورنگار، کپسول آتشنشانی و... استان کرمانشاه 1402/10/27 رجوع به آگهی
7553749 مزایده چهار ردیف مزایده شامل: فروش انواع کالاهای اداری اسقاط شامل صفحه کلید مانیتور کیس کامپیوتر فلاسک دورنگار، کپسول آتشنشانی و... - فروش 29000 کیلوگرم انواع کابل مسی و سیم پیچ مسی هسته ترانسفورماتور... استان کرمانشاه 1402/10/26 1402/11/03
7481817 مزایده فروش انواع آلومینیوم اسقاط 40.000 کیلوگرم استان کرمانشاه 1402/10/09 رجوع به آگهی
7481816 مزایده فروش 120000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط استان کرمانشاه 1402/10/09 رجوع به آگهی
7480265 مزایده فروش 120.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط - فروش 40.000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان کرمانشاه 1402/10/07 1402/10/07
7478279 مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط کنتور فیوزکاردی کلیدفیوز کلیداتوماتیک استان کرمانشاه 1402/10/06 رجوع به آگهی
7477677 مزایده فروش 120.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط - فروش 40.000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان کرمانشاه 1402/10/06 1402/10/07
صفحه 1 از 14