مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین تحت مالکیت خود به مساحت 15 هکتار با کاربری کشاورزی 1399/04/17 رجوع به آگهی
زمین با کاربری باغ 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 15 هکتار 1399/04/16 رجوع به آگهی
دو قطعه اراضی باغ نخل تحت مالکیت خود -به مساحت 35848 مترمربع 1399/04/05 رجوع به آگهی
دو قطعه اراضی باغ نخل تحت مالکیت 1399/04/04 رجوع به آگهی
اراضی تحت مالکیت خود را واقع در شبکه آبیاری و زهکشی-قطعه زمین به مساحت 37.29 با کاربری زراعی-قطعه زم... 1399/03/26 رجوع به آگهی
اراضی تحت مالکیت خود را واقع در شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش به مساحت تقریبی 333/25 هکتار 1399/03/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه اراضی- به مساحت 30544/47 مترمربع 1399/03/10 1399/03/13
فروش یک قطعه اراضی به مساحت 30544/47 مترمربع 1399/03/08 1399/03/13
فروش اراضی تحت مالکیت خود با کاربری زراعی 1399/03/10 1399/03/13
صفحه 1 از 8