مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/11/27 1400/12/03
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/27 1400/12/03
مزایده فروش یک قطعه زمین تحت مالکیت خود به مساحت ۲۱۱۸۳ متر با کاربری تاسیسات شهری 1400/11/25 1400/12/03
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/11/25 1400/12/03
مزایده زمین مسکونی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/10/30 1400/11/04
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/10/30 1400/11/04
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/10/29 1400/11/04
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/10/29 1400/11/04
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/09/23 1400/09/27
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/09/22 1400/09/27
مزایده فروش یک قطعه زمین تحت مالکیت خود کاربری تاسیسات شهری 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین کل مساحت 723 مترمربع 1400/09/22 1400/09/27
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 1400/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6