کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6844393 مزایده اجاره اراضی کشاورزی یک قطعه زمین زراعی به مساحت 333/25 هکتار موسوم استان بوشهر 1402/05/07 1402/05/22
6842437 مزایده اجاره اراضی کشاورزی در محدوده روستا استان بوشهر 1402/05/04 رجوع به آگهی
6840012 مزایده واگذاری اراضی جهت سه دوره کشت به صورت آبی استان بوشهر 1402/05/04 1402/05/14
6777272 مزایده واگذاری شرکت اراضی تحت مالکیت خود را واقع در شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش جهت سه دوره کشت استان بوشهر 1402/04/19 1402/04/20
6775816 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان بوشهر 1402/04/18 رجوع به آگهی
6775789 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان بوشهر 1402/04/18 رجوع به آگهی
6772167 مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 333/25 هکتار موسوم استان بوشهر 1402/04/18 1402/04/29
6657745 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان بوشهر 1402/03/24 1402/03/29
6654149 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان بوشهر 1402/03/23 رجوع به آگهی
6652227 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان بوشهر 1402/03/23 1402/03/29
6558113 مزایده واگذاری اراضی جهت سه دوره کشت از تیر 1402 لغایت خرداد 1405 به صورت آبی استان بوشهر، استان تهران 1402/02/27 1402/03/06
6552224 مزایده اجاره اراضی کشاورزی در محدوده روستا استان بوشهر 1402/02/25 رجوع به آگهی
6548902 مزایده اراضی تحت مالکیت خود استان بوشهر، استان تهران 1402/02/25 1402/03/06
6529048 مزایده اجاره اراضی کشاورزی در محدوده روستا استان بوشهر 1402/02/19 1402/02/23
6525944 مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی به مساحت 333/25 هکتار موسوم استان بوشهر 1402/02/19 1402/02/23
6524479 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان بوشهر 1402/02/18 رجوع به آگهی
6521261 مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی به مساحت 333/25 هکتار استان بوشهر 1402/02/18 1402/02/23
5360212 مزایده واگذاری اراضی تحت مالکیت خود به مساحت تقریبی 333 هکتار استان بوشهر 1401/03/25 1401/03/31
5356565 مزایده واگذاری اراضی به مساحت تقریبی 333 هکتار جهت یک دوره کشت استان بوشهر 1401/03/24 رجوع به آگهی
5356200 مزایده اجاره اراضی کشاورزی در محدوده روستا استان بوشهر 1401/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8