مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری از مرکز مهارت آموزی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ و بهره برداری از زمین های ورزشی پینت بال و اسکیت در پارک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ - بهره برداری از زمین های ورزشی پینت بال و اسکیت در پارک 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مدیریت و ساماندهی وانت بار و چرخ دستی در بازار 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از مدیریت و ساماندهی وانت بار و چرخ دستی در بازار 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/02/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین های ورزشی پینت بال و اسکیت در پارک 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمینهای ورزشی پینت بال و اسکیت در پارک آموزش ترافیک (طبق شرایط مندرج در اسناد حراج) 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از مدیریت و ساماندهی گشتگاه به لحاظ ورود و خروج چرخ های دستی، موتورسیکلت هاو خودروهای حامل بار 1399/12/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین های ورزشی پینت بال و اسکیت در پارک آموزش ترافیک 1399/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و حفاظت و نگهداری از بوستان 1399/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ پارک 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1399/11/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ و بهره برداری از پارکینگ موتورسیکلت 1399/11/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6