مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عرضه املاک با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی و انبارداری 1399/06/06 رجوع به آگهی
عرضه املاک و اراضی- عرضه املاک با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی و انبارداری، براساس دستورالعملهای مرب... 1399/06/02 رجوع به آگهی
عرضه املاک با کاربری تجاری, خدماتی, مسکونی و انبارداری 1399/06/02 رجوع به آگهی
زمین آموزشی 835/10 مترمربع -زمین تجاری مسکونی انبار تجاری با عرصه 385920 مترمربع -آپارتمان مسکونی... 1399/06/02 رجوع به آگهی
زمین ورزشی با عرصه 1216 -زمین تجاری با عرصه 40 -زمین تجاری با عرصه 39/99 -زمین تجاری با عرصه 80 و ..... 1399/04/25 رجوع به آگهی
عرضه املاک با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی و انبارداری 1399/04/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین آموزشی-زمین تفریحی-آپارتمان مسکونی-زمین اداری -زمین تجاری و ...... 1399/04/16 رجوع به آگهی
عرضه املاک با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی و انبارداری 1399/04/16 رجوع به آگهی
عرصه املاک و اراضی با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری خدماتی - زمین با کاربری اداری - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی - ز... 1398/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2