کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105614 مزایده فروش و اجاره اراضی با کاربرهای مختلف استان سمنان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8080546 مزایده آگهی عرضه اجاره املاک و اراضی شماره 2-3 اجاره : درمانی استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080545 مزایده آگهی عرضه اجاره املاک و اراضی شماره 2-3 اجاره : پارکینگ و انبار استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080540 مزایده آگهی عرضه اجاره املاک و اراضی شماره 2-3 اجاره : پارکینگ و انبار استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080525 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 180 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080523 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080522 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2- 1 : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 282.76 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080520 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 : زمین کاربری مال : تجاری استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080518 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080517 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 : زمین کاربری مال : تجاری استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080515 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 : زمین کاربری مال : تجاری استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080514 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080513 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 : زمین کاربری مال : تجاری استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080512 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2- 1 : زمین کاربری مال : تجاری استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080511 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080510 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 : زمین کاربری مال : تجاری استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080509 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080508 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080507 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
8080506 مزایده آگهی عرضه املاک و اراضی شماره 2-1 استان سمنان 1403/03/21 1403/03/30
صفحه 1 از 6