کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187137 مزایده فروش یک واحد مسکونی شهری استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187136 مزایده فروش یک واحد منزل مسکونی روستایی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187134 مزایده فروش املاک مازاد-آپارتمان مسکونی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187132 مزایده فروش املاک مازاد-ساختمان مسکونی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187131 مزایده فروش کارگاه صنعتی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187130 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187128 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187127 مزایده فروش یک واحد اپارتمان مسکونی طبقه 5 استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187123 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187121 مزایده فروش املاک مازاد- ساختمان مسکونی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187118 مزایده فروش یک واحد منزل مسکونی روستایی مشتمل بر عرصه و اعیان استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187116 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187115 مزایده فروش املاک مازاد زمین -یک قطعه زمین مزروعی با گودال پرورش ماهی گرم آبی526 متر استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187114 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187110 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187107 مزایده فروش املاک مازاد کارگاه صنعتی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187102 مزایده فروش املاک مازاد ساختمان مسکونی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187100 مزایده فروش املاک مازاد استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187097 مزایده فروش املاک مازاد زمین زراعی 52200 استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
8187091 مزایده فروش املاک مازاد-زمین زراعی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/20
صفحه 1 از 4