کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6558478 مزایده فروش تعدادی از دامهای مازاد شامل - گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین - گوساله نر قطع شیر نژاد برتر - گوساله نر و ماده شیر خوار نژاد دو رگ گوشتی -گوساله نر و ماده قطع شیر نژاد... استان اصفهان 1402/02/28 رجوع به آگهی
6448927 مزایده خودرو تاکسی ون دلیک مدل 2007 استان تهران 1402/01/27 1402/02/13
6448491 مزایده 10 مورد گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین - گوساله نر قطع شیر نژاد برتر استان اصفهان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6395254 مزایده خودرو تاکسی ون دلیک مدل 2007 استان تهران 1401/12/25 1402/01/19
6380679 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد استان اصفهان، استان ایلام 1401/12/21 رجوع به آگهی
6278950 مزایده تعدادی از دام های مازاد استان اصفهان 1401/11/25 رجوع به آگهی
6127205 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد استان اصفهان، استان ایلام 1401/10/19 رجوع به آگهی
6055778 مزایده تعدادی از دام های مازاد در واحد استان اصفهان، استان ایلام 1401/09/27 1401/10/07
6048316 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد گاوغیر آبستن - گاو آبستن داشتی - تلیسه غیر باردار استان اصفهان 1401/09/24 رجوع به آگهی
5963275 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد شامل 1. گاوغیر آبستن 2. گاو آبستن داشتی 3. تلیسه غیر باردار 4. تلیسه باردار 5 .گوساله نر شیرخوار 6.گوساله نر قطع شیر 7.گوساله نر ژنتیک برتر استان اصفهان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5798454 مزایده گاو غیر آبستن - گاو آبستن داشتی - تلیسه غیر باردار - تلیسه باردار - گ.ساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر استان اصفهان 1401/07/24 1401/08/11
5711061 مزایده فروش کود استان اصفهان 1401/06/29 رجوع به آگهی
5711060 مزایده دام گاو غیر آبستن - گاو آبستن داشتی - تلیسه غیر باردار - تلیسه باردار - گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر استان اصفهان 1401/06/29 1401/07/10
5602747 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد استان اصفهان، استان ایلام 1401/05/30 1401/06/09
5602746 مزایده فروش کود دامی استان اصفهان 1401/05/30 رجوع به آگهی
5499922 مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1- گاو شیر آبستن 2- گاو آبستن داشتی 3. تلیسه غیر باردار 4. تلیسه باردار 5- گوساله نر شیر خوار 6- گوساله نر قطع شیر استان اصفهان 1401/04/29 1401/05/12
5384946 مزایده دام استان اصفهان 1401/04/01 1401/04/08
5371587 مزایده فروش کود دامی استان اصفهان 1401/03/29 رجوع به آگهی
5371578 مزایده فروش تعدادی از دام ها مازاد استان اصفهان، استان ایلام 1401/03/29 رجوع به آگهی
5259425 مزایده کود دامی استان اصفهان 1401/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11