مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 200000 کیلوگرم (200 تن) سیم مسی اسقاط 1400/11/15 1400/11/14
مزایده فروش 200000 کیلوگرم 200 تن سیم مسی اسقاط 1400/11/14 1400/11/24
مزایده فروش 200 تن(200000 کیلوگرم ) سیم مسی اسقاط 1400/11/13 1400/11/14
مزایده فروش 200.000 کیلوگرم (200 تن) سیم مسی اسقاط 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/09/25 1400/10/01
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/09/24 1400/10/01
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/08/20 1400/08/23
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/08/18 1400/08/23
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش مس اسقاط 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش مس اسقاط 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/03/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش مس اسقاط 1400/03/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش مس اسقاط 1400/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش مس اسقاط 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9