مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مقدار 4773.81 تن گندله با عیار کمتر از 65 درصد 1399/01/26 رجوع به آگهی
مزایده مقدار 4773.81 تن گندله با عیار کمتر از 65 درصد 1398/12/25 رجوع به آگهی
مقدار 55000 تن گندله و قابل افزایش تا 110.000 تن +_ ده درصد با عیار حداقل 65 درصد 1398/03/22 رجوع به آگهی
فروش مقدار 110000+- 10% تن گندله با عیار حداقل 65 درصد 1398/01/24 رجوع به آگهی
صدور مقدار 110000+- 10% تن گندله با عیار حداقل 65 درصد 1397/12/07 رجوع به آگهی
فروش مقدار 110000 + - 10% تن گندله با عیار حداقل 65 درصد 1397/11/17 رجوع به آگهی
مقدار 110000+- 10% تن گندله 1397/11/16 رجوع به آگهی
فروش مقدار 110000 + - 10% تن گندله با عیار حداقل 65 درصد 1397/11/16 رجوع به آگهی
گندله با عیار حداقل 65 درصد 1397/10/24 رجوع به آگهی
صادر مقدار 110/000 + 10 درصد گندله با عیار 65 درصد 1397/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3