مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 15 قطعه زمین 1399/07/07 1399/07/08
فروش 15 قطعه زمین 1399/06/31 1399/07/08
واگذاری 4 دانگ مشاع 145/54 مترمربع مشاع از ششدانگ 215/5 مترمربع یک قطعه زمین 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/02/13 رجوع به آگهی
واگذاری 4 دانگ مشاع (143/66 متر مربع مشاع ) از ششدانگ (215/5 مترمربع ) یک قطعه زمین 1398/02/04 1398/02/05
واگذاری 4 دانگ مشاع از ششدانگ 215.5 مترمربع) یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مساحت 143.66 مترمربع 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر ـ 1397/12/08 1397/12/08
امور رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت ساز غیر مجاز و بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر 1397/12/01 1397/12/08
واگذاری 4 دانگ مشاع (143/66 متر مربع مشاع ) از ششدانگ (215/5 مترمربع ) یک قطعه زمین 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری 4 دانگ مشاع از ششدانگ 1397/11/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6