کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8243521 مزایده فروش دامهای تولیدی شامل 7 مورد گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گاوآبستن -تلیسه غیر باردار و فری مارتین- گوساله ماده دورگ گوشتی شیرخوار- گوساله ماده دورگ گوشتی... استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/08
8226360 مزایده فروش حدود 800 تن جو تولیدی واحدهای کشاورزی استان خراسان رضوی 1403/04/27 1403/05/08
8226341 مزایده فروش پسته تولیدی خود استان خراسان رضوی 1403/04/27 1403/05/08
8125170 مزایده فروش دام های تولیدی شامل 7 مورد گوساله نر شیرخوار-گوساله نر قطع شیر- گاو غیر آبستن کشتارگاهی گاوآبستن- تلیسه غیر باردار و فری مارتین- گوساله نر دورگ گوشتی قطع شیر- گوساله ماده دورک گوشتی قطع شی... استان خراسان رضوی 1403/03/31 1403/04/11
8017505 مزایده فروش دام های تولیدی خود استان خراسان رضوی 1403/03/05 رجوع به آگهی
7983812 مزایده فروش پسته استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7975061 مزایده فروش 8 ردیف دام های تولیدی: گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گاوآبستن - تلیسه غیر باردار و فری مارتین - گوساله ماده دورک گوشتی شیرخوار - گوساله ماده دورک گوشتی... استان خراسان رضوی 1403/02/26 1403/03/07
7925568 مزایده فروش پسته تولیدی خود در 4 ردیف شامل: - پسته عباسعلی خندان درجه یک به مقدار 8000 کیلوگرم - پسته عباسعلی خندان درجه دو به مقدار 1900 کیلوگرم - عباسعلی دهان بست به مقدار 1200 کیلوگرم - پسته اکبری... استان خراسان رضوی 1403/02/17 1403/02/24
7892794 مزایده پسته تولیدی خود در 4 ردیف استان خراسان رضوی 1403/02/08 رجوع به آگهی
7828637 مزایده دام های تولیدی خود شامل : گوساله نر شیرخوار / گوساله نر قطع شیر / گاو غیر آبستن کشتارگاهی / گاو آبستن / تلیسه غیر باردار و فری مارتین / تلیسه آبستن استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/27
7809617 مزایده فروش دام های تولیدی استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/27
7695370 مزایده فروش 4 عنوان پسته: پسته عباسعلی خندان درجه یک -پسته عباسعلی خندان درجه دو - پسته عباسعلی دهان بست- پسته اکبری خندان درجه 1 - استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
7666943 مزایده فروش دام های تولیدی شامل : گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گاوآبستن- تلیسه غیر باردار و فری مارتین - تلیسه آبستن - گوساله نر قطع شیر دورگ - گوساله نر شیر خوار... استان خراسان رضوی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7666677 مزایده فروش: - پسته عباسعلی خندان درجه یک - پسته عباسعلی خندان درجه دو - پسته عباسعلی دهان بست - پسته اکبری خندان درجه یک استان خراسان رضوی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7645979 مزایده فروش پسته فندقی خندان درجه یک - فندقی دهان بست- پسته اکبری خندان درجه2 - دهان بست استان خراسان رضوی 1402/11/18 1402/11/23
7602172 مزایده فروش پسته تولیدی استان خراسان رضوی 1402/11/10 1402/11/18
7540219 مزایده فروش دام های تولیدی شامل 6 مورد گوساله نر شیرخوار- گوساله نر قطع شیر- گاو غیر آبستن کشتارگاهی- گاو آبستن - تلسیه غیر باردار و فری مارتین- گوساله ماده شیر خوار گوشتی استان خراسان رضوی 1402/10/24 1402/11/02
7458436 مزایده فروش دام های تولیدی خود استان خراسان رضوی 1402/10/02 1402/10/06
7366605 مزایده 8 ردیف دام های تولیدی شامل : گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر - گاو غیر آبستن کشتار گاهی - گاوآبستن - تلیسه غیر باردار و فری مارتین- گوساله نر شیر خوار گوشتی- گوساله ماده شیر خوار گوشتی-... استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/06
7365959 مزایده فروش پسته شامل پسته فندقی خندان درجه یک - پسته فندقی خندان درجه دو - پسته پوست دار - پسته نخودی - پسته پوک استان خراسان رضوی 1402/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16