مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دام های تولیدی خود (گوساله نر شیرخوار ـ گوساله نر قطع شیر ـ گوساله نر شیرخوار دورگ ـ گوساله نر قطع شیر دورگ و ) 1401/02/26 1401/03/07
مزایده فروش دام های تولیدی خود 1401/01/22 1401/02/04
مزایده مقدار تقریبی 45 تن پسته خشک تولیدی 1400/12/14 1400/12/14
مزایده فروش پسته خشک 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده دام های تولیدی 1400/12/01 1400/11/30
مزایده فروش مقدار تقریبی 31 تن پسته خشک تولیدی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های تولیدی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی 31 تن پسته خشک تولیدی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی ۳۰ تن پسته خشک تولیدی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های تولیدی 1400/10/23 1400/11/02
مزایده فروش مقدار تقریبی ۳۰ تن پسته خشک تولیدی خود 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های تولیدی خود 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های تولیدی خود (گوساله نر شیرخوار ـ گوساله نر قطع شیر ـ گوساله نر گوشتی دو رگ ـ گوساله ماده گوشتی دو رگ ـ تلیسه غیر باردار و فری مارتین ـ گاو غیر آبستن کشتارگاهی ) 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسته خشک تولیدی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده دام های تولیدی خود 1400/09/13 1400/09/20
مزایده فروش مقدار تقریبی ۳۰تن پسته خشک تولیدی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۴۵۰ راس گوساله نر قطع شیر و شیرخوار، ۶۰راس تلیسه فری مارتین و غیر باردار، ۳۲ راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی، ۲۴ راس گوساله ماده دو رگ گوشتی قطع شیر وشیرخوار، ۱۲ راس گوساله نردورگ گوشتی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر قطع شیر و شیرخوار، تلیسه فری مارتین و غیر باردار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر قطع شیر و شیرخوار، تلیسه فری مارتین و غیر باردار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر قطع شیر و شیرخوار، تلیسه فری مارتین و غیر باردار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن 1400/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13