مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 280 راس گوساله قطع شیر و شیرخوار، 29 راس تلیسه فری مارتین و غیر باردار، 32 راس گاو غیر آبستن ک... 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله قطع شیر و شیرخوار ، تلیسه فری مارتین و غیر باردار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آ... 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش همراهی با دستگاه چاپر و حمل حدود 5000 تن ذرت علوفه ای 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله قطع شیر و شیرخوار ، تلیسه فری مارتین و غیر باردار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آ... 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله قطع شیر و شیرخوار ، تلیسه فری مارتین و غیرباردار، گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله قطع شیر و شیرخوار ،گاو آبستن داشتی، تلیسه فری مارتین و غیرباردار، گاو غیر آبستن ک... 1399/04/01 رجوع به آگهی
فروش حدود 4 تن پسته 1399/04/01 1399/04/02
فروش حدود 3 تن پسته 1399/03/22 1399/04/02
فروش تعدادی گوساله قطع شیر و شیرخوار ،گاو آبستن داشتی، تلیسه فری مارتین و غیرباردار، گاو غیر آبستن... 1399/03/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله قطع شیر و شیرخوار ،گاو آبستن داشتی، تلیسه فری مارتین و غیرباردار، گاو غیر آبستن ک... 1399/02/23 1399/03/05
صفحه 1 از 20