کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8153098 مزایده واگذاری بهره برداری ازتابلوهای تبلیغاتی پلهای عابرپیاده محورفرودگاه و محور زرین شهر-شهرکرد و نگهداری استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/20
8153089 مزایده واگذاری بهره برداری ازتابلو های تبلیغاتی پلهای عابرپیاده مهیار،دانشکده آب وبرق وشوشتری و نگهداری استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/20
8153084 مزایده واگذاری بهره برداری ازتابلو های پلهای بتنی گزوخورزوق و نگهداری از2عددتابلوی تبلیغاتی محوراصفهان استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/20
8151903 مزایده 4 عنوان مزایده شامل: 1- واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پیشانی پلهای عابر استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/20
8149142 مزایده 4 عنوان مزایده شامل واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پیشانی پل های عابر پیاده محور و بهسازی، مقاوم سازی و نگهداری آنها - واگذاری ساخت و نصب پل عابر پیاده و ساخت، نصب و بهره برداری ا... استان اصفهان 1403/04/06 رجوع به آگهی
8141536 مزایده نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان اصفهان 1403/04/04 1403/04/20
8139013 مزایده ساخت و نصب پل عابر پیاده روبروی پاسگاه پلیس راه و ساخت و نصب و بهره برداری از تابلوها استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/20
8139011 مزایده ساخت و نصب پل عابر پیاده روبروی شهر و ساخت و نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/30
8139010 مزایده واگذاری شامل 8 مورد ساخت و نصب پل عابر پیاده- بسته سرمایه گذاری شامل ساخت پل عابر پیاده استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/20
8139009 مزایده ساخت و نصب پل عابر پیاده روبروی دانشگاه خوانسار و ساخت و نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/30
8138555 مزایده واگذاری ساخت و نصب پل عابر پیاده و ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/20
8138542 مزایده بسته سرمایه ذاری شامل ساخت پل عابرپیاده محله A4 فولادشهر و ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پلهای عابرپیاده استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/20
8137892 مزایده ساخت و نصب پل عابر پیاده در محور تودشک و ساخت ،نصب و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی بر روی پیشانی استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/20
8085777 مزایده واگذاری 5 ردیف: 1- واگذاری دو ردیف ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوهای پیشانی پل عابر پیاده و بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری پل 3- واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت 160 تنی 4- واگذاری مرکز آماده سا... استان اصفهان 1403/03/21 1403/04/09
8083524 مزایده واگذاری 5 ردیف: 1- واگذاری دو ردیف ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوهای پیشانی پل عابر پیاده و بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری پل 3- واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت 160 تنی 4- واگذاری مرکز آماده سا... استان اصفهان 1403/03/21 1403/04/19
8080311 مزایده واگذاری 5 ردیف: 1- واگذاری دو ردیف ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوهای پیشانی پل عابر پیاده و بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری پل 3- واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت 160 تنی 4- واگذاری مرکز آماده... استان اصفهان 1403/03/20 1403/04/19
8079875 مزایده واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت 160 تنی واقع در روستای چالچرانه پشتکوه فریدونشهر-(تجدید اول) استان اصفهان 1403/03/20 1403/04/09
8079870 مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده تیدجان و بهره برداری از تابلوهای آن-(تجدید سوم) استان اصفهان 1403/03/20 1403/04/09
8079853 مزایده واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت 120 تنی محور ورکان – کاشان-(تجدید اول) استان اصفهان 1403/03/20 1403/04/09
8077807 مزایده واگذاری ساخت،نصب و بهره برداری از تابلوهای پیشانی پل عابرپیاده واقع در کمربندی اردستان-(تجدید دوم) استان اصفهان 1403/03/20 1403/04/09
صفحه 1 از 14