کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234535 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/30 1403/05/07
8193202 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی بسته ها استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/17 1403/04/20
8190463 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی بسته های استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/17 1403/04/20
8185344 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی بسته های 1 و 2 و 3 در سطح استان هرمزگان 1403/04/16 1403/04/20
8131097 مزایده واگذاری استیجاری محل های اختصاص یافته جهت استقرار کانترهای عکاسی شامل 13 مورد استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/02 1403/04/06
8127906 مزایده واگذاری استیجاری محل های اختصاص یافته جهت استقرار کانترهای عکاسی شامل 13 مورد استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/02 1403/04/06
8123724 مزایده واگذاری استیجاری محل های اختصاص یافته جهت استقرار کانترهای عکاسی شامل 13 مورد استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/30 1403/04/06
7814099 مزایده واگذاری استیجاری غرفه ها استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/19 1403/01/25
7809407 مزایده واگذاری استیجاری غرفه ها استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/25
7777246 مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار - سردخانه استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/22
7771689 مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار استان هرمزگان 1402/12/21 1402/12/22
7747402 مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار استان هرمزگان 1402/12/14 1402/12/15
7744141 مزایده واگذاری استیجاری غرف استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/13 1402/12/15
7743690 مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار استان هرمزگان 1402/12/13 1402/12/15
7739677 مزایده واگذاری استیجاری غرف استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/12 1402/12/15
7701774 مزایده 21 ردیف واگذاری استیجاری غرفه ها استان هرمزگان 1402/12/03 1402/12/09
7697020 مزایده واگذاری استیجاری غرفه ها استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/02 1402/12/09
7689133 مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار استان هرمزگان 1402/12/01 1402/12/05
7685462 مزایده واگذاری استیجاری بازار میوه و تره بار استان هرمزگان 1402/11/30 1402/12/05
7645982 مزایده واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتی استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/18 1402/11/25
صفحه 1 از 8