کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6627824 مزایده فروش پلاکهای مسکونی - تجاری - خدماتی استان تهران 1402/03/17 1402/03/24
6613158 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613152 مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613148 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 300 استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613145 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 300 استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613143 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613135 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613132 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 230 استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6613131 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6610739 مزایده 8 عنوان مزایده شامل مسکونی مساحت 290 مترمربع - مسکونی مساحت 300 مترمربع - تجاری-خدماتی مساحت 516 مترمربع و.. استان تهران 1402/03/10 1402/03/24
6543262 مزایده اجاره عرصه واقع در محوطه شمالی پارک دریاچه زیتون جهت احداث شهر بازی استان تهران 1402/02/24 1402/02/31
6522088 مزایده اجاره 1000 متر عرصه جهت احداث شهربازی استان اصفهان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6518780 مزایده اجاره عرصه جهت احداث شهربازی استان تهران 1402/02/17 1402/02/31
6466721 مزایده اجاره ساختمان فروش مواد غذایی پارک استان تهران 1402/01/31 1402/02/07
6444491 مزایده اجاره ساختمان فروش مواد غذای پارک استان اصفهان 1402/01/26 رجوع به آگهی
6371366 مزایده ساختمان ورزشی مساحت 600 مترمربع استان اصفهان 1401/12/16 رجوع به آگهی
6371364 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری استان اصفهان 1401/12/16 رجوع به آگهی
6371363 مزایده واگذاری ساختمان / نوع کاربری : تجاری استان اصفهان 1401/12/16 رجوع به آگهی
6370917 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : 1- اجاره سالن ورزشی گلها 2- اجاره ساختمان فروش مواد غذایی 3- اجاره ساختمان فروش موادغذایی استان تهران 1401/12/16 1402/01/05
6304035 مزایده فروش پلاکهای مسکونی تجاری- خدماتی استان تهران 1401/11/30 1401/12/07
صفحه 1 از 12