کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8268544 مزایده فروش قطعه زمین به شماره 1213 با کاربری تجاری - خدماتی واقع در فاز یک محله کارون استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/17
8267104 مزایده فروش ملک با کاربری تجاری خدماتی (دونبش) به مساحت 516 مترمربع استان تهران 1403/05/03 1403/05/17
8166183 مزایده مرحله دوم مزایده فروش روغن سوخته ضایعاتی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/21
8165687 مزایده فروش روغن سوخته استان تهران 1403/04/11 1403/04/21
7950182 مزایده فروش روغن سوخته ضایعاتی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان - روغن سوخته استان اصفهان 1403/02/20 1403/03/01
7921118 مزایده فروش پلاک های مسکونی - تجاری - خدماتی استان تهران 1403/02/16 1403/02/23
7899823 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899820 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899819 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 230 / استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899818 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899816 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899814 مزایده زمنی با کاربری تجاری اداری استان اصفهان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7898028 مزایده فروش پلاک های مسکونی - تجاری - خدماتی استان تهران 1403/02/09 1403/02/23
7652593 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 290 استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652288 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 255/48 استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652284 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 250 استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652283 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652278 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 2330 استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652277 مزایده زمین با کاربری : تجاری اداری استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7649041 مزایده فروش پلاکهای مسکونی - تجاری - خدماتی استان تهران 1402/11/18 1402/12/02
صفحه 1 از 15