کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8180032 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از کارخانه آسفالت 60 تنی و سنگ شکن سیار - واگذاری، نگهداری و بهره برداری پارکینگ پایانه بار استان هرمزگان 1403/04/13 1403/04/30
8176962 مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/04/13 1403/04/18
8176952 مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از کارخانه آسفالت 60 تنی و سنگ شکن سیار بشاگرد استان هرمزگان 1403/04/13 1403/04/19
8173285 مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از کارخانه آسفالت 60 تنی و سنگ شکن سیار استان هرمزگان 1403/04/12 1403/04/19
8168175 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از کارخانه آسفالت 60 تنی و سنگ شکن استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/19
8166982 مزایده فراخوان واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار استان هرمزگان 1403/04/11 رجوع به آگهی
8160895 مزایده فراخوان واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار استان هرمزگان 1403/04/10 رجوع به آگهی
8058806 مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/19
7949903 مزایده واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949902 مزایده واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949897 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری -خدماتی -پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949896 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری -خدماتی -پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949895 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری -خدماتی -پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949892 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری -خدماتی -پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949890 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری -خدماتی -پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7949889 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری -خدماتی -پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/20 1403/02/26
7947304 مزایده واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار استان هرمزگان 1403/02/19 1403/03/26
7946762 مزایده واگذاری 6 باب غرفه تجاری - خدماتی - پزشکی بدون اخذ سرقفلی در پایانه بار استان هرمزگان 1403/02/19 1403/02/26
7945169 مزایده واگذاری ،نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/19 1403/02/23
7932793 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان هرمزگان 1403/02/18 1403/02/23
صفحه 1 از 11