مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره غرفه های تجاری 1401/02/24 1401/02/26
مزایده اجاره غرفه های تجاری 1401/02/20 1401/02/26
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی فروشگاه تنقلات 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی فعالیت متناسب با سالن مسافری 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک بابا غرفه تجاری - خدماتی غرفه شماره 9در پایانه بار 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب سر درختی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان (13 اصله درخت) 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درختان خطرساز 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب آلات بریده شده درخت صنوبر دپو شده 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۵ تن چوب آلات بریده شده درخت صنوبر دپو شده در محوطه ی اداره 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 15 تن چوب آلات بریده شده درخت صنوبر دپو شده 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکدستگاه پل عابر پیاده جهت بهسازی مقاوم سازی نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک دستگاه پل عابر پیاده جهت بهسازی مقاوم سازی نگهداری وبهره برداری تبلیغاتی از آن در محور 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک دستگاه پل عابر پیاده جهت بهسازی مقاوم سازی نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از ان در محور 1400/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12