کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218458 مزایده اجاره 22 دستگاه کیوسک فروش فلافل استان اصفهان 1403/04/23 رجوع به آگهی
8207535 مزایده فروش اقساطی املاک و مستغلات و 8 قطعه زمین واقع در سطح شهر استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/21
8205661 مزایده اجاره کیوسک قلاقل قروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8205389 مزایده اجاره کیوسک قلاقل قروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203927 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203925 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203923 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203921 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203919 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203915 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203909 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203903 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203902 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203899 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203898 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203896 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203893 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203890 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203889 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
8203885 مزایده اجاره کیوسک فلافل فروشی استان اصفهان 1403/04/19 1403/05/04
صفحه 1 از 63