مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد (کارگاه ـ عرصه 7689 مترمربع ـ اعیانی 3010 مترمربع و خ... 1398/08/01 1398/08/12
- ویلایی مسکونی - مساحت عرصه 777.2 مساحت اعیان 328 - - ویلایی مسکونی - مساحت عرصه 300.36 مساحت اعیا... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد 1398/07/30 1398/08/12
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود ـ پلاک ثبتی 127 فرعی از 658 اصلی کارگاه با عرصه 768... 1398/07/09 رجوع به آگهی
فروش کارگاه و منزل مسکونی 1398/07/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود (پلاک ثبتی 127 فرعی از 658 اصلی کارگاه با عرصه 7689... 1398/06/16 رجوع به آگهی
مزایده عمومی اموال غیرمنقول ـ فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1398/05/03 رجوع به آگهی
تعدادی از اموال و املاک تملیکی :پلاک ثبتی 127 فرعی از 658 اصلی کارگاه با عرصه 7689 و اعیان 3010-پلاک... 1398/05/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد نوع ملک کارگاه 1398/02/12 1398/02/26
صفحه 1 از 2