مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تعداد دو واحد آپارتمان مسکونی 1401/02/25 1401/03/07
مزایده واگذاری تعداد 13 واحد تجاری 1401/01/31 1401/02/07
مزایده واگذاری سهم خود از ملک 1401/01/29 1401/01/31
مزایده واگذاری تعداد 13 واحد تجاری خود به صورت یکجا 1401/01/26 1401/02/07
مزایده واگذاری سهم خود از ملک 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کل واحدهای تجاری به انضمام پارکینگ و انباری های متعلقه در مرکز خرید 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کل واحدهای تجاری به انضمام پارکینگ و انباری ها 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش و واگذاری یکی از پروژه های خود 1400/11/07 1400/11/11
مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی، تجاری و انبار تجاری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش هتل 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش هتل 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش هتل 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کل پروژه شامل زمین، پروانه ساختمانی و عملیات اجرایی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش هتل 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش هتل 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذای بخشی هتل ـ کاربری ملک: تجاری، اقامتی و هتل 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش و واگذاری پروژه با کاربری تجاری اداری خدماتی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش و واگذاری کل پروژه خود با وضع موجود شامل زمین، پروانه و عملیات اجرایی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش و واگذاری تعداد ۲ قطعه از اراضی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه تاور کرین 1400/08/19 1400/08/25
صفحه 1 از 7