مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 12/30 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه لودر 90 و یک دستگاه کمپرسی بنر و یک دستگاه کمپرسی آمیکو 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی جای غرفه 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذ اری سرقفلی تعداد ۱۰ باب جای غرفه 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی جای غرفه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۳ واحد خدماتی و دو قطعه مسکونی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی جای غرفه 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی تعداد ۱۰ باب جای غرفه: - به مساحت 38/7 متر مربع، - به مساحت 29/61 متر مربع، - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موسسه حمل اموات (تلفنی) 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی جای غرفه 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد سه واحد خدماتی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده تعداد دو قطعه زمین مسکونی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه دام شهرداری (اجاره کشتارگاه دام ـ اجاره ماشین یخچال دار به همراه راننده) 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده تعداد دو قطعه زمین مسکونی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد سه واحد خدماتی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه دام- اجاره ماشین یخچال دار به همراه راننده 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده تعداد دو قطعه زمین مسکونی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11