کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7488735 مزایده اجاره بهره برداری از مزرعه 9/7 هکتاری استان اردبیل 1402/10/10 1402/10/13
7488519 مزایده اجاره مزرعه استان اردبیل 1402/10/10 رجوع به آگهی
7247199 مزایده زمین زراعی استان خراسان رضوی 1402/08/07 رجوع به آگهی
7246860 مزایده اجاره زمین زراعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 1402/08/07 رجوع به آگهی
7188768 مزایده اجاره زمین زراعی - به مساحت 28.5 هکتاری به مدت یکسال زراعی استان اردبیل 1402/07/20 1402/08/02
6905517 مزایده فروش گندم استان اردبیل 1402/05/23 رجوع به آگهی
6875332 مزایده واگذاری تعدادی از بوفه های دانشجویی محوطه و مجموعه فن بازار استان اردبیل 1402/05/15 1402/05/23
6084999 مزایده بهرداری از مزرعه 88 هکتاری خود قطعه ی 80 هکتاری استان اردبیل 1401/10/05 1401/10/17
6024328 مزایده فروش مقداری از اقلام اسقاطی خود استان اردبیل 1401/09/16 رجوع به آگهی
5933520 مزایده اجاره بهره برداری از مزرعه 88 هکتاری استان اردبیل 1401/08/19 1401/08/28
5933518 مزایده بهره برداری از مزرعه 28/5 هکتاری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 1401/08/19 1401/08/26
5928311 مزایده اجاره زمین زراعی استان اردبیل 1401/08/18 رجوع به آگهی
5775881 مزایده اجاره بهره برداری از مزرعه 88 هکتاری خود قطعه ی 80 هکتاری استان اردبیل 1401/07/19 1401/07/23
5582001 مزایده واگذاری تعدادی از بوفه های دانشجویی استان اردبیل 1401/05/23 رجوع به آگهی
4622145 مزایده اجاره بهره برداری از مزرعه 28/5 هکتاری استان اردبیل 1400/09/23 رجوع به آگهی
4399990 مزایده اجاره بهره برداری از مزرعه 28/5 هکتاری استان اردبیل 1400/07/26 رجوع به آگهی
4381020 مزایده بهره برداری از مزرعه ۸۸ هکتاری قطعه ی ۸۰ هکتاری و قطعه ی 8 هکتاری استان اردبیل 1400/07/19 رجوع به آگهی
4339149 مزایده فروش یونجه چین چهارم استان اردبیل 1400/06/31 رجوع به آگهی
3651906 مزایده فروش مینی بوس اسقاطی استان اردبیل 1399/11/28 رجوع به آگهی
3632778 مزایده اجاره زمین به مساحت هشت هکتار جهت زراعت استان اردبیل 1399/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3