کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151391 مزایده فروش شش دستگاه خودرو - پیکاپ شمول کمیسیون ماده 2 استان زنجان 1403/04/07 1403/04/12
8151388 مزایده فروش شش دستگاه خودرو - پژو405 استان زنجان 1403/04/07 1403/04/12
8151387 مزایده فروش شش دستگاه خودرو - پیکاپ استان زنجان 1403/04/07 1403/04/12
8151386 مزایده فروش شش دستگاه خودرو - کاپرا استان زنجان 1403/04/07 1403/04/12
8151385 مزایده فروش شش دستگاه خودرو - پیکاپ استان زنجان 1403/04/07 1403/04/12
8151381 مزایده فروش شش دستگاه خودرو - پژو 405 استان زنجان 1403/04/07 1403/04/12
8140799 مزایده فروش 6 دستگاه خودرو سواری 405- پیکاپ- کاپرا استان زنجان 1403/04/04 رجوع به آگهی
8134939 مزایده فروش 6 دستگاه خودرو سواری 405- پیکاپ- کاپرا استان زنجان 1403/04/03 رجوع به آگهی
8058722 مزایده 8 دستگاه خودرو - پاترول سافاری استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058720 مزایده 8 دستگاه خودرو - پیکاپ استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058719 مزایده 8 دستگاه خودرو - پژو 405 استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058718 مزایده 8 دستگاه خودرو - پاترول سافاری استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058716 مزایده 8 دستگاه خودرو - کاپرا استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058714 مزایده 8 دستگاه خودرو - پیکاپ استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058710 مزایده 8 دستگاه خودرو - پیکاپ استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8058704 مزایده 8 دستگاه خودرو - پژو 405 استان زنجان 1403/03/13 1403/03/19
8045509 مزایده فروش (8) هشت دستگاه خودرو:پژو 405 - پیکاپ - کاپرا - پاترول سافاری استان زنجان 1403/03/10 رجوع به آگهی
8035552 مزایده فروش (8) هشت دستگاه خودرو:پژو 405 - پیکاب - کاپرا - پاترول سافاری استان زنجان 1403/03/08 رجوع به آگهی
7905252 مزایده ساخت، اجاره، بهره برداری، انتقال طرح گردشگری پیرامون سد استان زنجان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7892954 مزایده ساخت، اجاره، بهره برداری، انتقال طرح گردشگری پیرامون سد تهم استان زنجان 1403/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13