مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مقداری طلاجات عبارت از:(1- النگو به وزن 19/22گرم - سرویس ستاره به وزن 41/65گرم 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب کارخانه به مساحت 13096/5 م م 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 102 متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده دستگاه حفار شمع هیدرولیکی چرخ زنجیری 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد مسکونی به مساحت ششدانگ 331/50مترمربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو سواری پراید131 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودروی سایپا SL131 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین که به صورت خانه درآمده به مساحت 205.07 متر مربع بصورت یک طبقه مسکونی و یک طبقه زیر زمین و دارای حیاط(ویلایی) 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده تمامی 1/5دانگ مشاع از ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان وعرصه پلاک به مساحت 331/50مترمربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک فقره پلاک میزان دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ ساختمان دو طبقه مسکونی مساحت 125 مترمربع عرصه و مساحت دوطبقه اعیانی 150 مترمربع 1401/03/05 1401/03/23
مزایده مقدار 10سهم صد سهم از یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق به مساحت 95.87 متر مربع در عرصه ملک کورد نظر یک ساختمان تجاری -مسکونی در طبقه 3 با اسکلت نیمهه فلزی و نما سیمان تگری احداث گردیده است ساختمان... 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 230 م م 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب واحد گاوداری بمساحت 1023 متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه به مساحت 22/65متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 88/40 م م 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده تمامی ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به مساحت 274/45متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین ششدانگ دارای مساحت تقریبی 47042 متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به صورت یکباب خانه 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششداتننگ ملک مسکونی 1401/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 870