کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4448609 مزایده واگذاری کلیه امورات خدمات ترمینال برون استانی و پایانه های شرق و شمال و کارواش اتوبوسهای برون شهری استان لرستان 1400/08/11 1400/08/20
4448601 مزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسها و مینی بوسها، تبلیغات پشت شیشه عقب اتوبوسها و مینی بوسها و پشت کارت بلیط مسافر و تبلیغات داخل ساختمان و محوطه ترمینال برون استانی و پایانه ها و محیط... استان لرستان 1400/08/11 1400/08/20
4392650 مزایده واگذاری غرفه های غیر حمل و نقلی استان لرستان 1400/07/24 1400/08/04
4392649 مزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسها استان لرستان 1400/07/24 1400/08/04
4392648 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1400/07/24 رجوع به آگهی
4392647 مزایده واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر استان لرستان 1400/07/24 رجوع به آگهی
4370230 مزایده واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر استان لرستان 1400/07/13 رجوع به آگهی
4370229 مزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسها و مینی بوسها، تبلیغات پست شیشه عقب اتوبوسها و مینی بوسها و پشت کارت بلیط مسافر استان لرستان 1400/07/13 1400/08/04
4370228 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1400/07/13 رجوع به آگهی
4369422 مزایده واگذاری غرفه های غیر حمل و نقلی استان لرستان 1400/07/12 1400/08/04
4085230 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1400/04/15 رجوع به آگهی
3909947 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1400/03/05 1400/03/18
3865611 مزایده تبلیغات بر روی تابلوهای تبلیغاتی نصب شده در ایستگاه اتوبوس استان لرستان 1400/02/21 رجوع به آگهی
3863320 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1400/02/20 1400/03/01
3830091 مزایده واگذاری تبلیغات بر روی تابلوهای تبلیغاتی نصب شده در ایستگاه اتوبوس سطح شهر استان لرستان 1400/02/11 رجوع به آگهی
3828735 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1400/02/11 1400/03/01
3499861 مزایده واگذاری پارکینگ استان لرستان 1399/10/13 رجوع به آگهی
3329265 مزایده واگذاری پارکینگ ها استان لرستان 1399/08/05 رجوع به آگهی
3303277 مزایده واگذاری پارکینگ ها استان لرستان 1399/07/27 رجوع به آگهی
3224371 مزایده واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر استان لرستان 1399/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5