کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8062687 مزایده مزایده غرفه استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/19
8042934 مزایده تجدید مزایده غرفه استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/19
7931085 مزایده اجاره ایستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ساختمانی برای مدت 2 سال و اجاره روز بازارها و شب بازارها استان خراسان رضوی 1403/02/18 1403/02/22
7908446 مزایده اجاره ایستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ساختمانی و اجاره روز بازارها و شب بازارها استان خراسان رضوی 1403/02/11 1403/02/22
7874216 مزایده اجاره غرفه ها استان خراسان رضوی 1403/02/03 1403/02/05
7834158 مزایده اجاره غرفه های شماره 1 و 4 و 5 و 8 و 10بازارچه زائر استان خراسان رضوی 1403/01/26 1403/02/05
7593314 مزایده اجاره غرفه ها استان خراسان رضوی 1402/11/08 1402/11/11
7572834 مزایده واگذاری اجاره غرفه استان خراسان رضوی 1402/11/02 رجوع به آگهی
7425604 مزایده رهن و اجاره غرفه ها استان خراسان رضوی 1402/09/20 1402/09/23
7425251 مزایده رهن و اجاره غرفه ها استان خراسان رضوی 1402/09/20 1402/09/23
7415877 مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بازار و غرفه های شماره 9 و 12 بازارچه استان خراسان رضوی 1402/09/18 1402/10/21
7400447 مزایده رهن و اجاره غرفه ها استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/23
7392282 مزایده واگذاری رهن و اجاره غرفه ها استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/10/21
7351482 مزایده رهن و اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/09/02
7297155 مزایده رهن و اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین استان خراسان رضوی 1402/08/22 1402/09/02
7212986 مزایده رهن و اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین استان خراسان رضوی 1402/07/29 1402/08/02
7190794 مزایده رهن و اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین استان خراسان رضوی 1402/07/22 1402/08/03
6905631 مزایده رهن و اجاره کشتارگاه نیمه صنعتی استان خراسان رضوی 1402/05/23 1402/05/26
6878498 مزایده واگذاری نسبت به رهن و اجاره کشتارگاه نیمه صنعتی استان خراسان رضوی 1402/05/16 1402/05/26
6791723 مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بازارچه استان خراسان رضوی 1402/04/22 1402/04/25
صفحه 1 از 8