کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8115415 مزایده فروش 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان بوشهر 1403/03/29 1403/04/10
8108746 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108742 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108736 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108735 مزایده تعداد 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108734 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108733 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108728 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108727 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108723 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108715 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108710 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108708 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108698 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108693 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108692 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108691 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108690 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108688 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
8108682 مزایده فراخوان عمومی 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی , واقع در فاز 4 استان بوشهر 1403/03/27 1403/04/10
صفحه 1 از 11