مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان 1401/02/21 1401/03/07
مزایده بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از داروخانه های مرکز بهداشت و درمان - آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان منطقه - فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان منطقه - رادیولوژی مرکز بهداشت و درمان منطقه - رادیولوژی مرکز بهداشت و د... 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان ـ آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان منطقه ای فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان ـ رادیولوژی مرکز بهداشت و درمان و 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری داروخانه، آزمایشگاه ، ترک اعتیاد ، فیزیوتراپی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش داروخانه، آزمایشگاه، غرفه عینک 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده بخش داروخانه - آزمایشگاه - فیزیوتراپی - غرفه عینک و اپتومتری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده بخش فیزیوتراپی 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده بخش پوست و زیبایی 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده بخش رادیولوژی - بخش داندانپزشکی 1399/10/02 رجوع به آگهی
مزایده مجدد بخش رادیولوژی 1399/04/24 رجوع به آگهی
مزایده بخش دندانپزشکی -مزایده بخش فیزیوتراپی-مزایده بخش رادیولوژی و ........ 1399/04/02 رجوع به آگهی
مزایده بخش دندانپزشکی، فیزیوتراپی، رادیولوژی و... 1399/03/10 رجوع به آگهی
مزایده: ـ بخش دندانپزشکی ـ بخش فیزیوتراپی ـ بخش آزمایشگاه ـ بخش داروخانه ـ بخش رادیولوژی 1398/12/01 رجوع به آگهی
مزایده بخش فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان 1398/12/01 رجوع به آگهی
مزایده بخش فیزیوتراپی 1398/11/05 رجوع به آگهی
مزایده بخش دندانپزشکی ـ فیزیوتراپی ـ آزمایشگاه ـ داروخانه 1398/11/05 رجوع به آگهی
مزایده بخش داندانپزشکی مراکز بهداشت و درمان - بخش فیزیوتراپی - بخش رادیولوژی - بخش فیزیوتراپی مرکز 1398/09/30 رجوع به آگهی
مزایده بخش دندانپزشکی - مزایده بخش فیزیوتراپی - مزایده بخش رادیولوژی - مزایده بخش آزمایشگاه 1398/09/05 رجوع به آگهی
مزایده بخش های آزمایشگاه مراکز بهداشت و درمان 1398/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11