مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی از قطعات مسکونی 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات مسکونی خود 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات مسکونی 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات مسکونی خود 1399/02/13 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/07/28 رجوع به آگهی
عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/07/20 رجوع به آگهی
تهاتر قیرتخصیصی سازمان در قبال دریافت آسفالت آماده 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری قیر تخصیصی سازمان شهرداری ها حدود 60 تن را در قبال دریافت آسفالت آماده تهاتر 1398/01/17 رجوع به آگهی
فروش حدود 60 تن آسفالت آماده تهاتر 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3