مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 40تن سیم آلومینیوم و 4 تن کابل آلومینیوم اسقاط 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 80 تن سیم مسی و 3 تن کابل مسی اسقاط 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده سیم آلومینیوم و کابل آلومینیوم اسقاط 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 80 تن سیم مسی و سه تن کابل مسی اسقاط 1400/11/12 1400/11/18
مزایده فروش سیم آلومینیوم و کابل آلومینیوم اسقاط 1400/11/12 1400/11/18
مزایده فروش 98 تن سیم مسی اسقاط 1400/05/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 تن کابل مسی اسقاط 1400/05/23 1400/06/14
مزایده 30 تن سیم آلومینیوم اسقاط و 2 تن کابل آلومینیوم اسقاط 1400/05/23 رجوع به آگهی
مزایده سیم مسی اسقاط -کابل مسی -فروش 30 تن سیم آلومینیوم اسقاط 1400/05/21 1400/05/30
مزایده سیم مسی اسقاط و کابل مسی اسقاط 1400/05/20 1400/05/30
مزایده 30 تن سیم آلومینیوم اسقاط و 3 تن کابل آلومینیوم اسقاط 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده سیم مس اسقاط و کابل مسی اسقاط 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و کابل مسی اسقاط 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش ۹۸ تن سیم مسی اسقاط 1400/04/19 1400/04/24
مزایده 50 تن سیم مسی اسقاط و 7 تن کابل مسی اسقاط 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده 20 تن سیم آلومینیوم اسقاط و 5 تن کابل آلومینیوم اسقاط 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۵۴ دستگاه ترانسفورماتور اسقاط 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و 7 تن کابل مسی اسقاط - سیم آلومینیوم اسقاط و 5 تن کابل آلومینیوم اسقاط - ترانسفورماتور اسقاط 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و 7 تن کابل مسی اسقاط - سیم آلومینیوم اسقاط و 5 تن کابل آلومینیوم اسقاط - ترانسفورماتور اسقاط 1399/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع تابلو, قرقره فلزی و بشکه خالی اسقاط 1399/11/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6