کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8204106 مزایده اجرای تفکیک زباله در مبداٌ و جمع آوری پسماندهای خشک استان اردبیل 1403/04/19 1403/04/23
8083929 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه تاکسی ون استان اردبیل 1403/03/21 1403/03/22
8073050 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه تاکسی ون استان اردبیل 1403/03/19 1403/03/22
7871775 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870807 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1403/02/02 رجوع به آگهی
7839840 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اردبیل 1403/01/27 رجوع به آگهی
7810057 مزایده فروش یک دستگاه تاکسی ون فوتون 11401زرد خورشیدی استان اردبیل 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810056 مزایده فروش یک دستگاه تاکسی ون فوتون 11401زرد خورشیدی استان اردبیل 1403/01/18 رجوع به آگهی
7795819 مزایده اجاره مغازه استان اردبیل 1403/01/07 رجوع به آگهی
7795818 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1403/01/07 رجوع به آگهی
7795779 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1403/01/07 رجوع به آگهی
7747981 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1402/12/14 رجوع به آگهی
7747980 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1402/12/14 رجوع به آگهی
7747978 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1402/12/14 رجوع به آگهی
7747977 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1402/12/14 رجوع به آگهی
7747960 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اردبیل 1402/12/14 رجوع به آگهی
7704766 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه تاکسی ون استان اردبیل 1402/12/05 1402/12/08
7701481 مزایده فروش تعداد دو دستگاه تاکسی ون فوتون استان اردبیل 1402/12/03 1402/12/08
7700782 مزایده فروش تاکسی ون فوتون 1 استان اردبیل 1402/12/03 رجوع به آگهی
7658917 مزایده اجاره غرفه استان اردبیل 1402/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16