کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8211083 مزایده واگذاری بهره برداری از 11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر استان هرمزگان 1403/04/20 1403/05/03
8206699 مزایده واگذاری بهره برداری از 11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر استان هرمزگان 1403/04/20 1403/05/03
7669344 مزایده واگذاری بهره برداری موقت محل اسکان در بوستانهای سطح شهر استان هرمزگان 1402/11/25 1402/11/30
7420603 مزایده عمومی بهره برداری از 2 مکان به صورت اجاره در بوستان استان هرمزگان 1402/09/19 1402/09/25
7416836 مزایده اجاره بهره برداری از 2 مکان استان هرمزگان 1402/09/18 1402/09/25
6569829 مزایده بهره برداری از 5 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر استان هرمزگان 1402/02/31 1402/03/03
6263615 مزایده واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج و اسکان گردشگران نوروزی استان هرمزگان 1401/11/19 1401/11/23
6251568 مزایده واگذاری بهره برداری موقت محل اسکان در بوستانهای سطح شهر استان هرمزگان 1401/11/17 1401/11/23
6232794 مزایده بهره برداری از یک باب غرفه جهت راه اندازی رستوران سنتی استان هرمزگان 1401/11/11 1401/11/17
6149102 مزایده بهره برداری از دو جایگاه جهت راه اندازی سفره خانه سنتی و پیست دو چرخه سواری استان هرمزگان 1401/10/26 رجوع به آگهی
6148678 مزایده بهره برداری از دو جایگاه راه اندازی سفره خانه سنتی و پیست دوچرخه سواری استان هرمزگان 1401/10/26 1401/11/01
5970783 مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محده فضای استان هرمزگان 1401/09/01 1401/09/06
5943982 مزایده بهره برداری از 8 مکان در بوستان های سطح شهر استان هرمزگان 1401/08/23 1401/08/28
5813885 مزایده بهره برداری از 7 قطعه زمین جهت راه اندازی گلفروشی در سطح شهر استان هرمزگان 1401/07/28 1401/07/27
5793364 مزایده اجاره 4 ردیف تابلوهای تبلیغاتی استان هرمزگان 1401/07/21 رجوع به آگهی
5793351 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی استان هرمزگان 1401/07/21 رجوع به آگهی
5789517 مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی استان هرمزگان 1401/07/20 1401/07/27
5777884 مزایده بهره برداری از 7 قطعه زمین جهت راه اندازی گلفروشی در سطح شهر استان هرمزگان 1401/07/20 1401/07/27
5639012 مزایده بهره برداری از 10 قطعه زمین به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر جهت راه اندازی گلفروشی استان هرمزگان 1401/06/08 رجوع به آگهی
5635183 مزایده بهره برداری از ده قطعه زمین به صورت اجاره در بوستانهای سطح شهر جهت راه اندازی گلفروشی استان هرمزگان 1401/06/08 1401/06/13
صفحه 1 از 3