کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8238386 مزایده سالن ورزشی منطقه یک - بهره برداری از 11 وجه عرشه پل استان البرز 1403/04/30 1403/04/30
8236200 مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8236021 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار اجاره : غرفه 21 بازار نقش جهان با کاربری مرغ و تخم مرغ استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235910 مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235874 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235870 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235864 مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235860 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235858 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235857 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235856 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235855 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235854 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235851 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235849 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235848 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235846 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235845 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235844 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
8235842 مزایده تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و بازرگانی بازار های روز میوه و تره بار استان البرز 1403/04/30 1403/05/08
صفحه 1 از 18