مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین به مساحت 460 ( چهارصد و شصت) متر مربع 1401/01/23 1401/01/23
مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 9 مترمربع 1399/04/23 1399/04/26
مزایده واگذاری یک قطعه زمین در حال احداث به مساحت 9 مترمربع 1399/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1399/02/22 1399/02/25
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1399/02/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1398/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری 1398/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی به مساحت 400 مترمربع 1398/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی 1398/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به ابعاد 2*3 1398/11/19 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری 1398/11/14 1398/11/19
مزایده یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری 1398/11/13 1398/11/16
مزایده قطعه زمین مساحت 7 مترمربع 1398/11/08 1398/11/14
مزایده واگذاری یک قطعه زمین بصورت استیجاری 1398/10/30 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری 1398/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین مساحت 9 مترمربع 1398/10/11 1398/10/16
مزایده واگذاری قطعه زمین مساحت 16 مترمربع 1398/09/27 1398/10/02
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1398/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7