کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7169688 مزایده واگذاری یک قطعه زمین بصورت استیجاری جهت احداث بازی استان خوزستان 1402/07/18 رجوع به آگهی
6984862 مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین به صورت استجیاری جهت احداث بازی کوذکان استان خوزستان 1402/06/11 رجوع به آگهی
6978862 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت احداث بازی کودکان استان خوزستان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6941923 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به صورت استیجاری جهت احداث بازی کودکان استان خوزستان 1402/06/01 رجوع به آگهی
6399134 مزایده حراج موتور قیر پاش استان خوزستان 1401/12/28 رجوع به آگهی
6399133 مزایده حراج کمرشکن 4 محور استان خوزستان 1401/12/28 رجوع به آگهی
6399129 مزایده فروش تانکر حمل قیر استان خوزستان 1401/12/28 رجوع به آگهی
6399065 مزایده حراج موتور بنز 2624 مربوط به غلطک آهنی استان خوزستان 1401/12/28 رجوع به آگهی
6399052 مزایده حراج غلطک چرخ لاستیکی استان خوزستان 1401/12/28 رجوع به آگهی
5984741 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین جهت احداث مجموعه بازی کودک استان خوزستان 1401/09/05 رجوع به آگهی
5975877 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5676715 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1401/06/20 رجوع به آگهی
5663804 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین مساحت زمین:340 متر مربع استان خوزستان 1401/06/16 رجوع به آگهی
5612389 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین جهت احداث مجموعه بازی کودکان استان خوزستان 1401/06/01 رجوع به آگهی
5283498 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1401/03/11 رجوع به آگهی
5068713 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین به مساحت 460 ( چهارصد و شصت) متر مربع استان خوزستان 1401/01/23 1401/01/23
4931405 مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1400/12/08 رجوع به آگهی
2962892 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 9 مترمربع استان خوزستان 1399/04/23 1399/04/26
2916204 مزایده واگذاری یک قطعه زمین در حال احداث به مساحت 9 مترمربع استان خوزستان 1399/04/09 رجوع به آگهی
2808846 مزایده واگذاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1399/02/22 1399/02/25
صفحه 1 از 7