کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
965016 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی پل عابر ازادراه استان تهران، استان قم 1395/07/11 رجوع به آگهی
959353 مزایده اجاره 8 غرفه تجاری در پایانه کالا... استان تهران 1395/06/27 رجوع به آگهی
954108 مزایده واگذاری بهره برداری از یک غرفه حمل و نقلی استان تهران 1395/06/13 رجوع به آگهی
945949 مزایده اجاره 13 غرفه تجاری استان تهران 1395/05/24 رجوع به آگهی
945483 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1395/05/23 رجوع به آگهی
944793 مزایده اجاره 13 غرفه استان تهران 1395/05/20 رجوع به آگهی
944647 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1395/05/20 رجوع به آگهی
942591 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1395/05/16 رجوع به آگهی
941603 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1395/05/13 رجوع به آگهی
940961 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه استان تهران 1395/05/11 1395/05/16
938684 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه استان تهران 1395/05/05 رجوع به آگهی
933029 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1395/04/23 رجوع به آگهی
932260 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1395/04/22 رجوع به آگهی
929570 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1395/04/15 رجوع به آگهی
928887 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1395/04/14 رجوع به آگهی
924323 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه استان تهران 1395/04/03 1395/04/09
921567 مزایده اجاره 4 باب غرفه حمل و نقلی استان تهران 1395/03/30 رجوع به آگهی
919584 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه استان تهران 1395/03/25 رجوع به آگهی
919016 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه استان تهران 1395/03/24 رجوع به آگهی
913633 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1395/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16