مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک: تجاری -مسکونی (مشاعی 29/24 شعیر از 96 شعیر) به مساحت عرصه 121/10 خانه مسکونی به مساحت عر... 1399/06/18 رجوع به آگهی
واگذاری ملک کاربری پروژه نیمه کاره تجاری و اداری - مساحت عرصه طبق سند 19751/72 مترمربع 1399/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری فروش املاک مشروحه 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش املاک مشروحه ذیل: - پلاک ثبتی 892/2000 - نوع ملک کاربری - مجتمع مسکونی ناتمام میزان مالکیت 34/... 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش املاک : آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 170 مترمربع - آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالس... 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش املاک مشروحه ذیل: آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 132/70 آپارتمان مسکونی با عرصه قدرال... 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری آپارتمان مسکونی - تجاری 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش ملک پلاک ثبتی 3745/6394 و 3745/6395 کاربری زمین گودبرداری شده مساحت عرصه جمع مساحت دو پلاک طبق... 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری آپارتمان مسکونی بانضمام انباری - آپارتمان اداری - آپارتمان مسکونی - زمین با بنا... 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش املاک - پلاک ثبتی 3104/932 - نوع ملک کاربری ساختمان اداری - مساحت عرصه طبق سند 600 پس از اصلا... 1399/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8