مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 76 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1396/09/28 1396/09/29
فروش حدود 76 تن مواد حاصل از بوجاری بذور این استان 1396/09/27 1396/09/29
فروش حدود 182 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1395/11/03 1395/11/06
فروش حدود 169 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1394/11/12 1394/11/14
فروش حدود169 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1394/10/10 1394/10/16
فروش حدود169 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1394/10/09 1394/10/16
فروش کود دی آمونیوم فسفات 1393/07/16 1393/07/26
فروش 1146 تن کود دی آمونیوم فسفات ضایعاتی 1393/07/15 1393/07/26
فروش 27 تن کیسه مستهلک - غیرقابل استفاده و ضایعاتی 1393/02/21 1393/02/29
فروش 27 تن کیسه مستهلک - غیرقابل استفاده و ضایعاتی 1393/02/20 1393/02/29
صفحه 1 از 5