کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151400 مزایده فروش یونجه برداشت شده از ده هکتار اراضی کشاورزی - یونجه برداشت شده از اراضی کشاورزی استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/10
8110286 مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت حدود 5638 مترمربع استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8044918 مزایده تجدید مزایده مزرعه کاکتوس به مساحت حدود 7000 مترمربع استان اصفهان 1403/03/10 1403/03/16
8020477 مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت حدود 5638 متر مربع استان اصفهان 1403/03/05 1403/03/08
7968811 مزایده اجاره مزرعه کاکتوس به مساحت حدود 7000 مترمربع استان اصفهان 1403/02/25 1403/02/30
7964022 مزایده اجاره 375 هکتار مرتع جهت چرا دام سبک استان اصفهان 1403/02/24 1403/02/29
7963247 مزایده تحدید مزایده اجاره یک باب سالن به مساحت حدود 110 مترمربع استان اصفهان 1403/02/24 1403/02/29
7955939 مزایده تجدید مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت حدود 600 مترمربع استان اصفهان 1403/02/22 1403/02/29
7955557 مزایده تجدید مزایده فروش خصیل جو برداشت شده از 16 هکتار اراضی کشاورزی - خسیل جو استان اصفهان 1403/02/22 1403/02/29
7915242 مزایده اجاره 375 هکتار اراضی مرتعی جهت چرا دام سبک استان اصفهان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7888189 مزایده اجاره یک باب سالن استان اصفهان 1403/02/06 رجوع به آگهی
7882992 مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت حدود 600 مترمربع استان اصفهان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7882974 مزایده فروش خسیل جو برداشتی از 16 هکتار اراضی کشاورزی استان اصفهان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7769308 مزایده اراضی کشاورزی و ساختمان های موجود در ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان اصفهان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7741041 مزایده اجاره یک باب استخر پروش ماهیان سردآبی با ظرفیت 50 هزار قطعه و یک باب منزل مسکونی کارگری استان اصفهان 1402/12/13 رجوع به آگهی
7678821 مزایده اجاره اراضی کشاورزی و ساختمان های ایستگاه تحقیقات استان اصفهان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7659969 مزایده واگذاری اجاره یک باب استخر ذخیره آب به ظرفیت 50 هزار قطعه ماهی سردآبی به همراه یک منزل مسکونی کارگری استان اصفهان 1402/11/24 رجوع به آگهی
7369241 مزایده واگذاری اجاره اراضی کشاورزی، ساختمان و تجهیزات ایستگاه تحقیقات استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7285825 مزایده اجاره یک باب مجتمع گاوداری و 54 رأس گاو با کلیه امکانات و تجهیزات موجود استان اصفهان 1402/08/18 رجوع به آگهی
7281445 مزایده اجاره اراضی کشاورزی، ساختمان و تجهیزات ایستگاه تحقیقات استان اصفهان 1402/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7